Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar

  
.: Yazarlar :.


 
Kur'an'da Beyan Unsurları
01/06/2011 - 14:12
http://www.kutsalasadakat.blogspot.com/
Ömer Faruk Karataş
Kuran konuları ele alış bakımından birbirine girift biçimde eklemli ve rabıt, üslup olarak dinamik, özgün, üst düzey, muhteva bakımından çelişkisiz / birbiriyle uyumlu ve tamamlayıcı, zengin ve hayati, verdiği misaller bakımından kalıcılığı müessir, şuur uyandırıcı ve farklı, hedefleri bakımından çok ciddi ve samimi, verdiği haberler bakımından gerçekçi ve yön verici bir beyan-ı şaheser.

 

Dili, dini, ırkı, rengi, sosyal statüsü ve toplumdaki yeri / durumu, eğitim düzeyi, milleti-memleketi, zeka, anlayış ve algılayış düzeyi ne olursa olsun herkese anlayacağı dilden konuşan, anlama ve uygulayabilme açısından herkese aynı seviyede bir yerde konuşlanan, ihmal ve itiraz için öne sürülen türlü iddiaları mantık, muhteva ve maksatlarıyla geçersiz ve yetersiz kılan bir yapıya sahip olan Kuran, akli, zihni, iradi ve hissi melekelerimizde kalıcılığını ve etkinliğini çok çeşitli ifade ve üsluplar kullanarak gerçekleştirmiştir. Bu çok çeşitli anlatım unsurlarına bazı örnekler vermek gerekirse:

· Kasem  ( belirli amaçlarla, belirli gerçekleri ve doğruları benimsemeye çağırmak için muhtelif lafız ve biçimlerde yeminli konuşma)

· Mukayese  (muhtelif mefhumları, varlık tiplerini, inanç gruplarını karşılaştırma)

. Nida (muhtelif muhatap kitlelerine doğrudan seslenme / ünlenme)

. Teşbih  ( muhtelif kavram ve gerçekleri anlamayı kolaylaştırmak ve kalıcılığını sağlamak için benzetme)

· Temsil ( anlamayı kolaylaştırmak ve kalıcılığını sağlamak için örneklendirme )

· Tebşir-Tenzir ( rızası ve nizamı istikametinde olanları müjdeleme-böyle olmayanları uyarma)

· Tergib–Terhib ( hayra, hakka ve salihata özendirme-hüsran, azab, gazab, lanet ve ateşe karşı çekindirme )

· Tahsin–Takbih (olanlardan hareketle olması gerekenler adına güzel görme-çirkin görme)

· Tasdik–Tekfir (Doğruları, gerçekleri, bilgi ve haberleri, söz ve işlerin uygunluğunu onaylamak - inkar etmek)

· Tes’il–Tecvib ( sorma – cevaplama )

· Ta’lim  ( gerçekleri, doğruları, bilgi ve haberleri öğretme )

· Ta’rif  ( gerçekleri, doğruları, bilgi ve haberleri tanıtma )

. Tebyin  ( gerçekleri, doğruları, bilgi ve haberleri anlatma)

· Tavzih ( gerçekleri, doğruları, hüküm, bilgi ve haberleri açıklama)

· Te’vil  ( meseleleri ve hakikatleri yorumlama)

· Tefsir ( temel gerçekleri, doğruları, insana ve hayata dair irdeleme)

· Tasrif  ( anlatım açısından geçişli anlatım)

· Tefhim ( anlatım açısından anlamayı sağlama)

· Tefrik  ( meseleleri, doğruları ve gerçekleri ayırma)

· Tebyin (artı-eksi tüm zıtları ve safları ayırt etme)

· Tenbih ( dünyevi-uhrevi hüsranlara, azab, gazab, lanet ve ateşlere karşı herkesi, indirdiği kitaplar, seçitiği resulleriyle uyarma)

· Tehyic  (hayra, hakka ve salihata sevketmek için ya da bu özelliktekileri uhrevi müjdelemelerle heyecanlandırma )

· Tehaddi ( meydan okuma )

· Te’lif (meseleleri ve haberleri uzlaştırma )

· Te’yid ( örnek olaylarla, va'dlerle, daimi inayet hakikatleriyle destekleme)

· Te’kid (bilgi ve haberlerin doğruluk ve gerçekliklerini, meselelerin, hüküm ve talimatları sağlamlaştırma)

· Tefrid ( çeşitli amaçlarla ve çeşitli şekillerde fertlere ayırma )

· Tecrid–Teşhis ( bilgileri ve haberleri soyutlama - somutlama )

· Teklim  ( olumlu-olumsuz karakterdeki tarihi şahsiyetleri, kevni eşyayı konuşturma )

· Tecsim ( soyut kavram ve olguları anlatmada cisimleştirme )

· Teklif ( sorumlulukta ağırlık yükleme )

· Tahmil ( sorumluluk yükleme )

· Teşmil ( anlatılanları kapsatma )

· Ta’mim–Tahsis ( mesele ve durumları, hüküm ve talimatları genelleştirme-özelleştirme)

· Tesci’ ( uyaklı kılma )

. Tenvi’ ( anlatımları, meseleri ve farklı tipolojileri çeşitlendirme )

· Tasnif ( inanç gruplarını, meseleleri, bilgileri sınıflandırma)

· Tasrih ( meseleleri ve hükümleri açığa kavuşturma )

· Ta’yin ( doğruları, gerçekleri, farklı inanç ve insan tiplerinin konumunu belirleme )

· Tashih (eski bilgi, anlayış ve uygulamaları düzeltme )

· Tahkik ( anlatılmak ve hüküm olarak vazedilenlerin elzemiyet ve değerlerini gerçekleştirme )

· Tahkim (ayetleri, hakikatlerin gerçekliğini, verilen bilgi ve haberlerin doğruluğunu…  sağlamlaştırma )

· Taknin ( kanunlaştırma )

· Takrin/Takrib ( meseleleri ve alakaları yakınlaştırma )

· Ta’dil  ( meseleleri, bilgi ve anlayışları dengeleme)

· Teysir ( anlamayı uygulamaya yönelik hükümleri kolaylaştırma )

· Tedvir ( konuları ve anlatımları döndürme )

· Teşrif–Terzil ( müspet özelliklere ve fiillere sahip olanları değerli kılma )

· Taltif ( müspet özelliklere ve fiillere sahip olanları manen ve uhrevi müjdeleme vs. olarak lutuflandırma )

· Tahmil ( Allahı övme)

· Tekbir ( Allahı, değeri büyük meseleleri ve durumları büyükleme )

· Takdis ( Allahı ve ilahi rehberliğine delalet eden anlayış, bilgi ve gayretleri kutsallaştırma )

· Tesbih ( Allahı eksiklerden arılaştırıp artılarla anma)

· Tahyir ( olanca gerçekliğiyle anlatıp muhatapların seçimine bırakma, seçtirme, tercih ettirme)

· Ta’mir ( eski bilgi, anlayış ve uygulamaları onarma)

· Takyid–Tatlik ( hükümleri, meseleleri, bilgileri vs. kayıtlandırma-mutlaklaştırma)

· Tahkiye ( önemli bilgi, mefhum ve meseleleri yaşanmış olayların çarpıcı noktalarıyla hikayelendirme)

· Teşvik ( hayra, hakka ve salihata va'dlerle şevklendirme)

· Terfi’–Tereddi ( derece ve değer yükseltme-alçaltma)

· Terfih ( müreffeh kılma )

· Takrir ( olumlu-olumsuz kararlaştırma )

· Tekrir ( değişik vurgularla konu ve mefhumları tekrarlama )

· Tavsif  ( olumlu-olumsuz vasıflandırma )


7927

 

 

YORUMLAR

YAZARIN DİĞER YAZILARI

01/06/2011 - 14:12 Kur'an'da Beyan Unsurları

03/05/2011 - 15:15 Nasıl bir Tefsir?

20/12/2010 - 16:56 Kur'an'a dair bazı eserler ve değerlendirmeleri

29/03/2010 - 21:49 YAŞAR NURİ ÖZTÜRK FENOMENİNE DAİR

19/12/2009 - 21:55 Teyakkuz Frekansı (Aforizma Denemeleri)
 
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz